Islenmedik ykbal

“Suw akar, daş galar” diýdiler bize,
özümizi suwa okladyk derhal.
Emma suw akmasyn togtatdy birden,
a biz akyp gitdik göýä bir sypal,
adamlar galdylar garap kenarda,
käbiri pikirdeş, käbirisi däl.
Biri diýdi olar dogry etdiler,
beýlekisi diýdi nähak gitdiler.
Şodur-şo hiç böken bolmady suwa,
hiç kim islemedi beýle bir ykbal...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019