Adam aýtdy:

"Başlyklar köplenç gep getirýän, "beýlekileri satýan" işgärleri gowy görýärler, olary derrew goltuklarynyň aşagyna alýarlar, başarsalar ösdürip, işine has ökdeleriň depesine çykarýarlar...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Tireparazlyk näme, bilýäňmi? Eger öz tiräňe degişli başlyklaryň kemçiligini aýtsaň, goý, ol prezident ýa premýer-ministr, wise-prezident, ministr ýa häkim bolsun, hasaba almazlar: "Aý, oýundyr, özara gürleşip-düşünişýändirler, ynanmaň" diýerler...

Dowamy

Beýleki tarapyň sesin bogýanlara goşulma, arka durma, kömekleşme passiw ýa-da agressiw, çörek iýme ses kesip.

Beýleki tarapyň sesin,
tiredeşiň ýa-da däl,
çüýşedeşiň gybat edýän,
bozmak üçin beýlekini,
ýa ýöne bir keseki, ýat,
bogýanlara goşulma...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Köneleriň aýdan zatlaryny sorag astyna alman, ahyrky hakykat ýaly gaýtalaýarys. Mysal üçin, käbirlerini häsiýetlendirenlerinde 'aý, ondan bäş wagtdan özgesi çykar" diýýäris...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Bir kemsiz gözel" ýok diýipdirler, o bendäniň hem kemçiligi az däldi. Emma il başyna iş düşende, başardygyndan adalat ugrunda göreşdi, hak sözi ýa beýleki tarapyň sesini eşitdirjek bolup, arman-ýadaman işledi...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Magtymguly baýragyny almak üçin näme etmelidigini bilýäňmi? Magtymgulynyň "orramsydan bolan haramhor begler, ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady" diýýän adamlarynyň ýurdy ýykman, eýsem gurýandygyny, gülledip ösdürýändigini subut etjek bolýan hantamalaryň sürüsine goşulyp, dil tansynda we ýalançylyga el çaprmakda beýlekilerden kän öňe saýlanmaly!"...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Halk ýazyjysynyň wezipesi näme, bilýäňmi? Geçen asyryň 30-njy ýyllarynda olar baýlar, basmaçylar diýilýänleri gyrýan bolşewiklere "Alan ýurduň gutly bolsun, bolşewik" diýip, öldüren adamlary bilen gutlap, oda ýazmalydy...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Ermenistanda hakykatdanam bahar gelene meňzeýär. Olaryň premýeri "eger-de adamlaryň durmuşynda hiç zat üýtgemeýän bolsa, diýmek, haýsam bolsa bir ýerde birleri ogurlyk edýär" diýýär...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Enem pahyr 90-njy ýyllaryň başynda, 84 ýaşynda aradan çykdy. Uzyn, agajet, galjaň aýaldy. Uruşdan soň, ýeke başyna dört çagasyny ekläp, hemmesini öýli-işikli edipdi...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Sowet döwründe, ýetginjek ýyllarymda tä mekdebi tamamlaýançam gowaça meýdanynda, suwçylar, traktorçylar bilen işledim. Radioda daýhanlar, maldarlar üçin konsert programmalary taýýarlanardy...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019