Surat

Praga içgepletmesi

Aşgabat, men bagyşlaman özümi,
hemem, meger, aklanmaryn hiç haçan;
Seni ak mermerden gorap bilmedim,
depäňden gara gün, daş bolup gaçan!

Ne goradym öý ýykandan üznüksiz,
gaýtarma dek ýüzügine guwanan;
ne durdum kän gara ýürek öňünde,
boýdan-başa ak reňke suwanan.

Men bardym hem bakyp bilmän ýüzüňe,
uzak durman gaçdym dogduk Tejene;
Mazaryna başym egsem hem “geçir” -
diýip bilsem kaýyl bolup ejeme!

Ýok, men saňa ogul bolup bilmedim,
ýogsa ogul berdiň, gyz berdiň gerçek;
Men seni dört zürýadyňdan aýyrdym,
dört gerçekden, seniň üçin jan berjek!

Olar meniň üçin gitdiler, ýogsa
ne goşgy ýazdylar, ne-de bir kyssa;
Aşgabat, men bagyşlaman özümi,
tä ölýänçäm iýer içimden gussa...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020