Esasy problema

Bilmeýäniň bilmeýänin
bilmeýäni geň däl, dogry.
Sebäp bilse bilmeýänin,
biljek bolýar adam ogly.

Eger ol biljek bolmasa,
düşünmese ýa düşünmek
islemese gepe, söze,
hem aýdanyň görüp gaty,
gum peşese ýüze-göze,
nädip kömek etmeli,
soradym bir gojadan.

Diýdi: “Hazir bilmeýäniň bilmezlik,
ýa bilýäniň bilmän bolmaklyk moda;
Bes et indi senem kebelek ýaly,
ýagta aşyk bolup, ýanmaňy oda!”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019