Ýat ildäki iki erkek

Iki erkek, ýat ülkede geň görnüş,
kelisäň ýanynda durdy namaza;
ýoldan barýan ötegçiler üşerdi,
kimi çala gowşap, kim basyp gaza.

Biri gartaň, beýlekisi ýaş entek,
emma haka yhlaslary deňeçer;
ýokardan Gün hanjaryny uzadyp,
Alla sygnanlary etdi garader.

Durdum, pikir etdim, säherler turup,
gör, niçe ýyl ýaş dökmedim gözümden?
Şolarada namaz tamam boldy-da,
ýaş mysapyr derin syldy ýüzünden.

Emma ol görmedi jübüden gaçan
kagyz puly, elýaglygyn alanda.
Gartaň erkek çildi puly bildirmän,
hem kisede bukdy ýerden galanda...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019