Surat

Jogapsyz sorag

“Aýazhan, sen çarygyňa bakarak!” –
Diýip gadymlarda bir han özüni,
Gözi ýer görmejek hala ýetende,
Ýa-da aýagyny üzende ýerden,
“Sen hudaý!” diýene diýip: “Men bende”,
Adyn asyrlara ýazyp gidipdir,
Şeýdip azmazlygy wesýet edipdir.

Adam bolup galjak bolsaň eger-de,
Hatda azdyrlaňda azmajak bolsaň,
Müň dollarlyk köwüş berseler peşgeş,
Penjek, balak, galstugyň, köýnegiň,
Türsük-maýkaňa çen ýüpekden bolsa,
Nepisinden nepis edip tikilen,
Müň däl, on müň dollar, ýüz müň bolsa ýa,
Millionlap dollara durýan maşyny,
Gämini, uçary berseler sowgat,
Ata-babaň çarygyny, çokaýýyn,
Ýa-da ýyrtylýança garalap geýen,
Aşagyn çüýleden sowet köwşüňi
Ýatylýan otagda assaň diwardan,
Toba etdirermi, düşirmi aşak,
Bu soraga jogap tapamok, walla,
Näçe oýlansam-da ýeňsämi gaşap...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020