Idea

Jaň etdi birisi agşam,
“Ideam bar - diýip - gyzyk.”
Gürrüň berdi gören düýşün:
“Göriplige garşy durjak
Gurama gurýarys üýşüp!?”

“Eger göriplik azalsa,
Halal, zehinli ogullar,
Gyzlar galardy ýokaryk;
Örüsi daralyp şeriň,
Beýle köpelmezdi garyp!”

“Talaňçylyk, diktatura
Dogýar - diýip – göriplikden!”
Ol uzyn takal okady.
“Anti-Görip Komiteti -
Diýdi – bor şeriň nokady!”

“Munuň üçin ilki-ozal:
“Baş duşman bahyllyk” diýip,
Herkes öz-özüni yrsyn;
Soň sözünden dönmesin hiç,
Göriplige garşy dursun!”

Diýdim: “Walla, gowy pikir!”
Diýdi: “Gerek goldawçy kän,
Ýekelik öýümiz ýykdy.
Jaň etdim on-on bäş kişä,
Emma ýary görip çykdy...”

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019