Surat

Iki adam

Iki adam gygyryşdy,
birisi men diýdi hudaý,
beýlekisi ýok, men diýdi,
iki adam çydamady kemsitmä,
heý, beýle-de äsgermezlik bolarmy,
iki adam çydamady agyra,
bir-birege ýumruk saldy, uruşdy,
bir söz diýse, iki diýip sözüne,
gum sepdiler bir-biregiň gözüne,
tapan daş-kesegin zyňdylar batly,
çöp-çalamy sowurdylar, seçdiler,
gylyjy, hanjary bolsa saljakdy,
ýa topy, tüpeňi bolsa atjakdy,
uçurjakdy bolsa uçary eger,
ýa taşlajak bir-biriniň üstüne
bombalary bolsa niçik,
o nähili beýle bolýar,
bu nähili beýle bolýar,
men hudaý-da-men alla,
iki adam gygyryşdy, uruşdy,
bir-birini bilmän aldap.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020