Surat

37

37, düşünýärin indi men,
obadaşlar, ata-baba gatnaşan,
ýa şäherde goňşy-golam, kärdeşler,
duz iýişen, iç döküşen,
namaz okan, arak içen bileje,
neneň edip biri-birini satdy,
neneň edip durdy ýüzüne merdiň,
neneň edip biri-birin ýok etdi,
çagalary, aýallary, garryny
neneň edip gara çukura itdi,
hökümetiň pili bilen gazylan,
kolhoz, sowhoz gulçulygna,
neneň edip millet meýletin gitdi?

37, düşünýärin indi men,
düşünýärin betbagtlyga, bagta-da,
betbagtlyk betbagtlyk däl eken ile,
kesekiden, basyp alandan gelen,
toply-tophanaly goşuny bilen,
ýa-da kommunistden, kompartiýadan,
birazajyk soňra adyn üýtgeden,
betbagtlygy betbagtlyga begenýän,
ondan peýda görýän bölegi iliň,
uly-kiçi, tapawudy ýok asla,
islendik wezipe talaň bolanda,
eziji bolanda halkyna häkim,
a ezilýän wezipesiz, emelsiz,
37, açman ýuman gözümiz,
seni dogran keseki däl, özümiz!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020