Surat

Ýüregi salyk

’Göreşip bilemok’ diýýän adamdan,
hem zeýrenýän tükeniksiz
aýalyndan, agasyndan,
ýa ulalan çagasyndan,
goňşusyndan üstesine,
başlygyndan işindäki,
hyrsyzlardan düýşündäki,
dostlaryndan, duşmanyndan,
puşmanyndan zeýrenýänden
gaç başarsaň daşyraga,
okla özüň suwly ýaba,
diý-de ’meni ýaşyr, aga!’;
zeýranýän, nalaýan soňsuz,
bir gezek däl, ýa iki däl,
bolan bolup ejiz, pespäl,
öňýetene derdin aýdyp aglaýan,
gözi ýaşsyz ýeke damja,
doganyňam bolsa, dostuňam bolsa,
gaç başarsaň başyň alyp,
sebäbi ol hassadyr,
dermany ýok bu dünýede,
ýokuşdyrar derdini,
ýüzi däl, ýüregi salyk.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019