Surat

Ret et

Ret et sen ähli sylag-serpaýy,
dirilikde, ýa öleňsoň ýapyljak,
ýa ýapylman biljek birden,
bagtyň çüwmän ýa-da hudaý halaman,
ýa partiýa garşy bolup,
hiç serpaýsyz gitseň ölüp;
ret et ähli umydy,
çykyp tom-tom kitaplaryň,
öwülmegi ýerde-ýökde goýulman,
ýa-da kitaplaryň kino bolmagyn,
oýun edilmegin bolman,
hem zor bilen tomaşaçy bolanlar
ýalandanam bolsa gül bersin ýa-da
el çarpyp, ýylgyryp gitsin -
diýip garaşma hiç haçan,
ýa garaşsaň, bir aç itsiň,
gulak-guýrugy kesilen,
hem hantama mydam elden,
ilden özüne keseki;
gorkyňy ret et, tankytçysumak,
ýa beýik tankytçy, tapawudy nä,
düşünmän bir zatlar ýazmasyn diýip,
ýa sözümi kesä çekmesin biri,
öz pikiri bilen iýip -
diýip hiç alada etme,
çala eşdip, çatma ýykan,
ýa dasrgursak, göwni gedem,
öz ýanyndan aýa çykan,
näme söz diý, hiç düşünmez,
hem yrza bolmaz kimseden;
ret et syýasy ýalňyşlyklary,
ýa syýasy dürslügi soňna çen,
besdir, orden-medal girip düýşüne,
gör, näçe ýazyjy öldürdi özün,
gör, nijeme şahyr ir boldy pany,
sebäbi sözüni aýdyp bilmedi,
öwülmek isläni üçin,
ýa-da gorkup döwülmekden,
sen özüňi bilýän bolsaň,
ýa ynanýan bolsaň edýän işiňe,
kim näme diýende näme,
ýa diýmände näme bolýar,
ret et sen gypjyn-gypjyn ýaşaýşy,
barybir gorkanam, gorkmanam ölýär;
ret et sen ähli sylag-serpaýy,
derde galma kowulmakdan, gelmekden,
ýöne biraz saklanjak bol dirikäň,
jaýlanmakaň porsamakdan, ölmekden.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019