Surat

"Bir şarlatan"

Ýene bir oligarh azatlyga gowuşdy. Ilki türmeden boşady, soň ikinji ýurda, ahyrynda-da üçünji, has howpsuz giňişlige çykdy. Begendik. Ilkinji mümkinçilik dörände baryp, uzak ýyldan soň görlen dogan ýaly, bagra basdyk. Görlen horluk, çekilen jebir iki tarapda-da az däldi. Gürrüň arasynda başga biri, has ir ýurtdan çykan, ençeme kitap ýazan alym ýatlandy. Oligarhyň aýaly onuň adyny eşitmän eken: "Kim ol?" diýip sorady. "Aý, o-da bir şarlatan" - diýip, oligarh ýüzüniň ugruna jogap berdi...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024