Alty sözli hekaýalar

"For sale: baby shoes, never worn." Ernest Hemingway

Ynanmaýan adamlaryňa ygrarlylyk özüňe dönüklikden başlanýar.
***
Açgözi doýurjak bolup, agzybirlikde aç öldüler.

***
Mal janlylar mal ýygnady. Talaňçylar üçin.

***
Atasy zorlady, agtygy-da il üstüne mündi.

***
Daşardan pul iberip ýadan ölüp dyndy.

***
Emläk paýlaşyldy. Pol agaçlaryny hem gopardylar.

***
Ol agasyny zäherledi. Ýaşuly bolasy gelýärdi.

***
Tanan gaçdy. Menden gorkýarlar diýip öwündi.

***
Ümsümlikde sesiň eşidilmese, gykylykda dymmaly bolýar.

***
Iýen agyz uýalmady, aç çagalara alkyşlatdy.

***
Öňüne saçak ýazdym. "Mugt düşdümi?" diýdi.

***
Gonamçylyk. "Sizde ogly gum atmaly dälmi?"

***
Ganhor türmeden çykdy. Daşardakylar içerik ýygnandy.

***
Men ýene-de ogrynyň öňünde özümi akladym.

***
Il aglak boldy, ol ölübem gitmedi.

***
Giç. Kölegämi basan maşyn özümem basdy.

***
Namaz tamam boldy, gara pikirler gutarmady.

***
Bir-birege palçyk zyňdylar. Ikisem ýuwunmaly boldy.

***
Esgeri göterdiler. Atgulagy agaç ata daňdylar.

***
Men ölçemän kesdim, soň kän garyşlatdylar.

***
Ynanasym gelýärdi. Ellerimi daňyp, zyndana itekledi.

***
Ygrarsyza ygrarly bol, ýogsa ölersiň diýdiler.

***
Çyn pikirdeş. Ýykyldym - begendi, dikeldim - gynandy.

***
Janly diwar. Daşdan: "Şöhrat!" Içden: "Nälet!"

***
Soň gelen aşa-da, öňküleri iýmäge-de batyr.

***
Başy dik biri galypdy, onam ýygnadylar.

***
Söz azatlygy diýilse, diýeni edilmelidir öýtdi.

***
Prokuror: Ilki baryp, aýyplanýanyň öýüni görýärin.

***
KGB ofiseri: Iberýän ýerimize özümizem gidýäris.

***
Bir wizipäni oňarmadyga ýene üçüsini berdiler.

***
Hemişe belent uçsaň - bagyşlamalzlar, biraz pessaýla.

***
Bitaraplyk: Özüňe gelýänçä başga basgylanýany görmezlik.

***
Birtaraplylyk: Alla berer diýdiler. Alar diýmediler.
***
Hudaýy çagyrdym. "Ýatan ýeriňden gal" diýdi.
***
Ogryny bagyşladym. Öwnüp, ýene wagtymy aldy.
***
Eşitseň - hemme ýeriň horazy deň gygyrar.
***
Ogurlaýarka gowudy, soň ’sistema çüýrük’ boldy.
***
Ýalançy diňe seni däl, çagaňy-da aldar.
***
Ol bolýandan gorkup, gelýäni görüp bilmedi.
***
Adalatsyzlyga gözüni ýumdy. Gözi türmede açyldy.
***
Bendi hudaýy çagyrdy. Prezident jellatlaryny iberdi.
***
Ýüzi alnan çyn ýalanyň arkasyna duwlandy.
***
Ýüz atly bir atlydan sorady: «Ogurladyňmy?»
***
Bosgun çagalary görüp, ot başynda üşedim.
***
Köşk. Hajathana çenli adam mertebesi düşelen.
***
Aja çörek soradym, doklar daş zyňdy.
***
Tanymal ýazyjy. Kitaplary bar, eseri ýok.
***
Aglady, güldi, haýsysy çyn, özi-de bilmedi.
***
Gürlese däl, dymsa däl, gülen boldy.
***
Ol kellesini aýaýar. Goý, başgalar agyrtsyn!
***
Ogram özüne osar, orramsam. Dogry nätmeli?
***
Bilmez arkasy güýçli. Bilen aýagaldygyna gaçdy.
***
Börek dosty. Türmeden boşadym. ’Däli’ diýdi.
***
Milleti çaý-çörege daňyp, ’bagtly’ etdiler.
***
Häkimiýet ýerde ýatyr. Götermäge ner ýok.
***
Gazet aldym. Agam käýindi. "Endik-dä" diýdim.
***
Intelligentler: "Men - hajy!" "Ýok. Sen - geçi!"

***
Howlugan oppozisioner. Öňünden wezipe paýlap satyldy.

***
Ol akylly. Beýlekiler – uçdantutma samsyk, binamys.

***
"Bigünä töhmet atypsyň-a?" "Nädeýin, iş gerekdi-dä..."
***
Atly millioner garyplary eşek ogurlygynda aýyplady.
***
Tiredeşini süýrärdi. Ulalyp, işden kowanda düşünmedi.
***
Oýnalanyny içine salyp, pensiýada içip öldi.
***
Orsçasyna şatdy. Iňlisçeden soň türkmençe öwrenýär.
***
Ýatan turup gygyrdy: "Binamyslar, nämä ýatyrsyňyz?"

***
Azlykdylar. Bir-biriniň arkasyndan urup söweşdiler.

***
Maglumat urşy. Iki tarapa-da gygyrýan gerek.

***
Watançylyk: başgaça pikirlenýäni üýşüp ýok etmeli.

***
Ynanmaýan adamlaryňa ygrarlylyk özüňe dönüklikden başlanýar.

***
Rewolýusiýa. Kiçijik adamlar uly wada berdiler.

***
Ýeňiýoluklar uzak wagt baýlaryň doýaryna garaşdy.

***
Milli gymmatlyk: Kim bolsa-da, baş ogra guwanmaly.

***
Ene öldürilen çagasyna däl, hökümete ynanmaly.

***
Tutulamda türmede tapmady, gutulamda Skandinawiýadan tapdy.

***
Gygyryp, wyždanynyň we başgalaryň sesini basdy.

***
Ilki at-ýaragyny, gaýratyny, soň özüni aldylar.

***
Söz azatlygy: Sözläne sögmeli, atyp galmaly.

***
Köpçülik bilelikde özüne garşy durup, ýeňdi.  

***
Ýakasyny tanadan "maňa eýerenoklar" diýip zeýrendi.

***
"Kärdeşlerini satýardy" diýip, ýogalan agasyny satdy.
***
Gorany goraman gülenler kanuny goragçysyz galdy.
***
Bu Gündogar. Özüň näderdiň? Özüňkini ösdürmezmidiň?
***
Diktatorlar, populistler, pandemiýa raýdaşlyk nusgasyny görkezdi.
***
Bagtyrýarlyk. Kanunçylar, lukmanlar, mugallymlar jenaýatçy boldy.
***
Berkarar döwlet. Jaýlar ýykyldy. Işler ýapyldy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024