Surat

Kelle kelteligi

Ol gol gowşuryp, başyny aşak egip geldi. Onsoň kellesinde tans etdiler. Bir ýyl, iki ýyl çydady. Üçünji ýyl çalaja garşylyk görkezdi: "Kelläm agyrýar" diýdi. Gaty gördiler. "Git, ýok bol, seňkiden has goçak, has takyr kellelileri hem tapýas" diýdiler. Ol kellesinde tans edýänleri däl, özünden soň geljekleri ýigrendi. Sebäbi olar kellesinde tans etdirip, hiç garşylyk görkezmezler öýtdi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024