Surat

Güýçsüz duýsaň özüňi

Güýçsüz duýsaň özüňi,
Duýsaň ejiz, alaçsyz,
Hemem hiç gözlemeseň
Güýçli bolmaň tärini,
Güýçsüz bolup galarsyň,
Erkekmiň ýa ärini
Depä çykaran aýal,
Güýje eýe çykmasaň,
Gelmez ol, etme hyýal.

Ýeke duýsaň özüňi,
Goldan ýok diýseň, dymsaň,
Gözlemeseň ýoluny
Diýmegiň hem bildirmäň,
Dymar galarsyň baky,
Duşmanyň alar şeýdip
Güýç-gurbaty sendäki.

Eger çäresiz bolsaň,
Çäre gözle, tapylar;
Çekilseň, gaçsaň yza,
Açyk gapy ýapylar.
Ýa garaşsaň birleri
Geler, çykarar daga,
Men senlik däl, git, oýna,
Ha ini bol, ha aga!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020