Surat

Ýaz goşgusy

Bagda güller açylýar,
Güle geljek näme bar?
Ýurda ýollar açylýar,
Ile geljek näme bär?

Onda hemme eneler
Enemiz boldy indi;
Onda hemme iniler
Inimiz boldy indi.

Gidenler, ezizlerim,
Görüp bilmän, garaşyp,
Al gül bolup açylýar,
Dünýä berip ýaraşyk!

Bu bir ykbal, gutulma,
Hile salma ýok oňa;
Gitmeli hem gelmeli
Ýaz çykanda yzyňa...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019