Taňrydan towakga

Ýola çykdym, uzak ýola, daş ýola,
Öz ýanymdan taýyn bolup her hala;
Iki adam çykdy öňümden, walla,
Biri saga çekdi, beýleki - sola.

Ilki, belki, pikir etmän, oýlaman
Olaryň derdi nä, bilmedim asla.
Soň görsem ikisem gara başagaý,
Bir-birine garşy taslama taslap.

Dogrusy, olaryň aýdýan zatlary
Edil ýalanam däl başdan-aýaga.
Ýöne ikisi-de özleri durup,
Meni ýapyşdyrjak demir taýaga.

Ýogsa ikisi-de elli, aýakly,
Ýöne meniň elim bilen urjaklar;
Ýa depjekler meniň aýagym bilen,
Soňra ýüpün çeken boljak gurjaklaň...

Walla, sözsüz sözi bolsam diýipdim,
Gözsüze göz bolup, açjakdym ýoly.
Ýöne bir-birini iýjege agyz –
Etme, taňrym, berme, beýle ykbaly?!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019