Iň çatak mesele

Sen bilýämiň, neneň işleýär dünýä?
Bagyşlar ol pula gyzsaň,
Mala gyzsaň däli ýaly;
Owadan, uly jaý salyp,
Içine düşeseň haly,
Soň köpeltseň jaý sanyny,
Aýal sanyn, sanyn atyň,
A soň gije bilmän ýatyp,
Jahankeşde bolup, gezseň dünýäni,
Ýa maşynly awa-şikara çyksaň,
Uçjak bolsaň, ganat baglap asmana,
Arşa baryp, geljek diýseň yzyma,
Ýa-da ýarag çekip, gyryp-gyrjaşlap,
Baş egdirjek diýseň dünýäň ýaryny,
Düşüner ol, bagyşlar ol, geçirer;
Ýöne hakykaty gözleseň ýa-da
Adalat isleseň ula-kiçä deň,
Ýa-da diýjek bolsaň bileniň açyk,
Bagyşlamaz, geçirmez ol, düşünmez,
Zor boldugyň onsoň gutulsaň gaçyp...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020