Surat

Bükülenler

Sen ýaşyryp, basyp gaýgyň,
aladaňy, agyr derdiň,
içden iýýän ýüregiňi,
gije, gündiz, durman bir dem,
gülen bolma, gürlän bolma,
göwnün tapan bolma başgaň,
sowan bolsa öz-özünden,
geçer diýme bu-da bir gün,
sebäbi sen görüp dursuň
köpelýänin üç-dört ýüzliň,
öz-özünden, ekilen dek,
bükülenler dikelmezler,
ýok bolarlar sökülen dek.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024