Oraza goşgusy

Ol adamlar, agzy bekli, dogaly,
beren sadakasyn dilden düşürmän,
gürrüň edýän ýa aýtmaýan hiç kime,
ýa imansyz, ynanmaýan hiç dine,
diňe gowy işlerine ynanýan,
puluna ýa düşewüntli orna däl,
niýetine hormat goýýan adamyň,
ylalaşýar, ertir näme boljagyn
bilip ýa-da görüp bolmaz diýilse,
diýmek, sen adama kazy bolmasaň,
aýlyk alýan işiň mejbur etmese,
gazaply bolmasaň, diňe ile däl,
özüň üçin gowy, bir gün asuda,
rahat ýaşarsyň, dem alyp süýji,
ol adamlar muny bilýär, belki-de,
ýa-da bilip, käte ýetmeýär güýji,
götermeýär döwletini, durmuşyn,
iki günlük wezipesin, täze don,
ýa-da açlyk gapýar onuň gözüni,
sen adamyň üst-başyna seretme,
bilmez olar mydam aýdýan sözüni.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024