Dünýä ýagdaýy

Adamlaryň uly, kiçi,
içinde ar, kine, gahar,
birlerinde uly örän,
birlerinde aram uly,
beýlekisi içindäki
öýkesini jylawlaýar,
ýatlamajak bolýar başgaň
bilip, bilmän ýaralanyn,
o birisi surat çekýär,
ak kagyza galam bilen,
dünýä saçyp gara ganyn,
tutup otyr kellesini,
belki, bilýär gygyrsa-da,
ne eşitjek bar sesini,
ne diňlejek kyssasyny.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024