Terrens Heýsiň äheňinde

Goşgulary okamazlar bir gezek,
ýarpy-ýalta okap, zyňmazlar mydam,
kä gaýtalap, yza gaýdyp okarlar,
oturyp okarlar, okarlar turup,
soň gyşaryp, tirsek urup ýassyga,
ýa-da arkan ýatyp, okalar goşgy,
a soň setrirleriň arasyndaky,
ýa arkada, başga söze bukulýan
sözleri, manyny gözlärler ondan,
soňra siňe serederler, dikanlap,
goşgy däl-de, bir zat ýaly saldamly,
agram berýän ele, tutsaň, saklasaň,
ýöne onuň agramyny hakyky,
ýa-da almaz ýaly kesgir burçuny,
ýa güýjüny, kuwwatyny, gurbatyn
hemme okan kesgitlemez, käbiri
bilmez parhyn goşgy bilen gybatyň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024