Öň we häzir

Ilki zalym bilen dikleşen gitdi,
iki-ýeke açyk çykyp göreşe,
ýat illerden pena aldy, umytda,
belki, bir gün dolanaryn, gelerin,
ene-ata ýetim galdy yzynda,
gözi ýolda ýumulýança armanly,
telefonda hoşlaşdylar birleri,
bagty gelse, telefonlar işlese,
a beýleki, jan jesetden çykansoň,
“Eje!” diýip, ýat ülkeden bagyrdy,
"Gyzyň geldi, gözüňi aç, dolandy”,
aldadylar gidip barýan enäni,
başga çäre tapyp bilmän her agşam,
ganhor TW-ä goşa ýumruk çenäni...

Ýetim galdy naçar dogan, ýegenler,
okuw jaýy arzuw boljak, ýat boljak,
işsiz boljak, belki, ömür boýuna,
üç arkasy barlananda “utanjak”,
a soň göreşmedik, susan adamlar,
bir, iki däl, müňläp gitdi ýat ile,
çagalaryn goýup yzynda ýetim,
iki şaýyň gözleginde, sebäbi
ýurt satyldy gaz-nebiti, pagtasy,
maly bilen açyk, arzan, sesini
çykarjaklar sem bolansoň içerde,
ilki jellat bilen dikleşen gitdi,
indi hemme bu gün, ertir göçerde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023