Surat

Güýçli bolsaň

Beýniňdedir, başyňdadyr ählisi,
içden iýýän bürelere per berme,
daýanjak bol, saklanjak bol, gümana
özüň indäp, ýüregiňde ýer berme.

Bu gün düýnki kir-kimirim ýuwýaryn,
ertir gowy, çünki tämiz diýipdir,
bize görä has şahyryň birisi,
kirletme sen ir säherden agşamy,
gara bolsa, bolmaz ownuk, irisi,
arzuw etseň, bolsun agyndan-agy,
güýçli bolsaň, güýjüň ýetsin özüňe,
zyň, göterme tapyp, bitmedik dagy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024