Baýramsoltan Hangeldi gyzyna

Men özümi aldasam-da müň gezek,
aldamaryn seni, gorkaryn, janym,
sen bilersiň meniň ýalan sözlänim,
sözlerimi näçe saýlap-seçsem-de,
gözlerimi gizlesem-de sandykda,
diýmek, diňe bir çykalga bar maňa,
goşgy ýazyp, goşga siňip gitmeli,
ýitmeli men hyýalymda, arzuwda,
kim men, näme, günde subut etmeli.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024