Düşündirme

Sen adama düşündirme,
düşündirjek bolma bilip,
nähili kyn hakykaty,
görnüp duran, aýtmak açyk,
ýurduňda ýa daşa gaçyp,
biler muny bilýän sözsüz,
bilmeýänler, bilmejekler,
ýalan ýaşan, uly süri,
gözleri bar, emma gözsüz,
oýun eder seniň bilen,
oýun eder özi bilen,
nesli bilen yzdan gelýän,
sen olara aýtma, diýme,
teşne galsaň, suw ber, ölýän.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024