Jyn uran durmuş

Durmuş bir däl hemme üçin,
meňzeş ýaly görünse-de,
görünse-de bir gyradeň,
başga-başga her kimiňki,
bir däl işi adamlaryň,
şol bir işi etseler-de,
şol bir ýoldan gitseler-de,
gelseler-de yzlaryna,
ýa ýaşaýan ýerleri bir,
dükanlary bir bolsa-da,
şol bir ýerden nan alsa-da,
çaý alsa-da arzan, gymmat,
bar her kimiň barýan ýeri,
ýa barmajak ýeri asla,
hemem görýän zatlary bar,
başga-başga, bilmek müşgül,
durmuş bir däl, sebäbi muň
biri kütek, biri düşgür.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023