Batyrlyk

Wladimir Woýnowiçiň äheňinde

Nähili kän, alla, ýalan sözlejek,
şaýat boljak bol diýseler bolmadyk,
edilmedik gara işe, ýanynda
duran ýaly, çyra tutup mejbury,
ýa meýletin, öz islegi köpleriň,
bigünäni itmek türmä, sürgüne,
höwes bilen, gaşyn çytman, begenip,
garaşan dek dogup-döräp bu güne,
şeýle bir ýürekli, batyr, edenli,
gorkusy ýok jinnek ýaly hudaýdan,
nähili kän, alla, ýalan sözlejek,
gözlejek soň münsüz iliň ýüzüne
bilip durup kimdigini özüniň,
etjegini edip, gidip gelmeze,
adam nädip garap bilýär gypynçsyz,
başgany goý, çagasynyň gözüne?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023