Göýdük badagy

Elmydama, başdanaýak, jikme-jik
aýdyp berme adamlara durmuşyň,
gyzykly-da bolsa, geregem bolsa,
bilmeklerin isleseň-de köp zady,
ynandyrjak bolma başdan geçeniň,
geçmedigin sal içine kämahal,
özleri dek, hyýalynda ýaşaýan,
hem ynanýan ýalanyna ilden öň,
arasynda boşluk galdyr gürrüňiň,
öňem birniň aýdyşy dek, belli, soň
üýşüp, çaşyp gybatyňy etseler,
gepleri azaşsyn, gygyrsyn gyzyp,
bir-birini iýjek bolýan göýdükler,
hatda gybatda-da bilmeýän ozup.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024