Ýamanalgyly watan

Leonid Filatowyň äheňinde

Watan bolsa uly gorky, howatyr,
diňe borjuň bolsa öňünde onuň,
bergiň bolsa, berilmeli jan bilen,
aýyp bolsa hak-hukugyň soramak,
pikir etmek algyň hakda, ýalňyşsaň,
ýalan sözle diýse, sözläp bilmeseň,
duşman gözle diýse, gözläp bilmeseň,
ýa tapmasaň tapylmaly ýerinden,
öldür diýse, öý ýyk diýse, etmeseň,
ýa balyk dek gapylmaly ýerinde,
el galdyryp, aýtjak bolsaň sözüňi,
borjuň diýip, bergiň diýip watana,
türmesinde açýan bolsa gözüňi,
urýan bolsa mydam arkaňdan gelip,
sen näme üçin borçly boljak watana,
ödemeli bolsa ýaşaman, ölüp?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024