Çukur maslahaty

Okaman çykmarsyň çukurdan, dogan,
bir-biregiň aýagyndan aslyşyp,
ejesine sögüp birek-biregiň,
bajysyna sögüp birek-biregiň,
okamaly zady eşitmän, bilmän,
diňlemeli zady bellige alman,
wagtyň, ömrüň ogurlaýan kelpeňe,
gözel günüň peşgeş berip, etme kül,
tirkeşemeli adamlary ýa-da däl,
gürleşmeli adamlary ýa-da däl,
bilmän seniň barjak ýeriň köne käl,
içi daşdan doly, sil bilen gelen,
otur aşak, gykylygyň bas ilki,
gulagyň eşitsin diýýän zadyňy,
özüň urup, öz-özüňi güň etme,
haýpyň gelsin iň bolmanda özüňe,
başgalara şepagatyň, sylagyň,
ýa hudaýdan asla gorkyň bolmasa,
rehim et seni dünýä getiren
ene-ata, dogan-gardaş, dost-ýara,
çagalara, yzdan gelýän, özüňki,
başganyňky, haýpyň gelsin azajyk,
seniň bilen ölmeli däl iliň-de,
azaşdyrma bütin ömrüň azaşyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023