Açyk netije

Okajak däl millet, okajak azlyk,
oýlanjak däl millet, oýlanjak azlyk,
düşünjek däl millet, düşünjek azlyk,
ýok diýerlik aýdyp bilýän bilýänin,
görüp duran zadyn, ugrun ýitiren
garyplar kän, ownuk-uşak ogry kän,
gurplanýan az, bu bir açyk netije,
uly baýlar, ägirt uly baýlar bar,
aňyrdan däl, birnäçe ýyl içinde,
ogurlykdan baýan, talaňdan baýan,
kanunlaşan ogry-jümri görnetin,
bu bir gizlin oýun ýaly görmäge,
ýöne aýan düşünýäne, görýäne,
birleri bar, çöken halka gynanýar,
başgasy bar, gülýär elin serýäne.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023