Surat

Oňuşmagyň syry

Adam bilen, diýýärler,
boljak bolsaň baky dost,
ýa arkadaş, görende,
göwni, gaşy çytylmaz,
näme diýse häsin ber,
ynanan bol sözüne,
degmese-de hiç ýapa,
ýalanyny çykaryp,
berjek bolma boş sapak.

Döwlet bilen, diýýärler,
boljak bolsaň baky dost,
ýa-da ýagşy ýapjasy,
aç etmeýän köplük ýaly,
näçe ýalan sözlese,
ýa talasa ili soňsuz,
şonça begen, gözleriň,
ýüzüň gülsün görende,
bilse bilsin ýürekden däl,
dowla düşüp, ýigrenmesin,
kim keýpine han edinjek,
her aldawyň, alyň mesin?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024