Ajaýyp adam

Özüne bolýança düşünmez adam,
özüne gelýänçä görmez karamy,
özi bilen bilelikde edilýän,
belli bir dereje, passiw ýa aktiw,
ynanar ol kime erbet diýseler,
ýaramaz diýseler, gulagyn tutup,
dilinde halallar diýse haramy,
mynafygyň sözlerine yrylar,
özüne degýänçä görmez taýagy,
pikiri etmez bigünäler urular,
öldüriler aç ýa suwsuz, daňylyp,
atylar zyndanda, çöl-düzde ýa-da,
käşgä bilse gelenden soň özüne,
bolan bolman gowy, ajaýyp adam.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024