Surat

Ters görelde

Eger seni gural edip,
ulansalar gerek ýerde,
zyňar ýaly ertir çöpe,
düşünmeseň başga gürrüň,
ýa düşünip, gitseň gepe,
peýdasy ýok jan çekeniň
kapyr ile, gadyr bilmez,
doganyňa diýip hatda,
öz-özüňi köşeşdirseň,
din-imanyň bolsa köplük,
taýak görse, gypjyn-gypjyn,
gulagyna urlan birçak,
bolan bolup ilki kiçi,
soň bolarsyň uly gurjak,
başga çäre tapman, diňe
öz-özüňi etmersiň har,
nusga borsuň yzdan gelýän
nesillere, özüne ar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024