Gözdäki ok

Ýumruk ýaly çaga bolsun üm bilmez,
ak sakgally goja bolsun haýallan,
höwesi bar, islegi bar adamyň,
agzy ýetse, egnin iýjek kän mydam,
sen adamy okatmaly, beýle däl,
eýle däli guýup beýnä, ýürege,
ýöne okuw işlemeýär hemişe,
goramak kyn adamzady özünden,
kanun bilen, kada bilen ýazylan,
ýazylmadyk, öz-özüni ýok etjek,
ýogsa bary geçip barýan geçegçi,
äkitjek däl, okun gutaryp gitjek.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024