Surat

Adam alasy

Hemme gören, bileniňi
aýdyp ýörme öňýetene,
tanyş bolup iki günlük,
içi güjük, daşy jäjek
adamlaryň etjek işin
bilmersiň sen, çak-çeniňden
başga bolar başga käte,
adam öňe barýar haýal,
ýa-da gyssag yza ädip.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024