Surat

Gelmedikler

Özüň bilýäň kimdigiňi,
kime näme etdiň nirde,
ýa özüňe, bilip, bilmän,
gaçdyň haýsy çukurlara,
ýitdiň haýsy tokaýlykda,
ýa oýunda Garagumyň,
içit gözläp, geçir gözläp,
aýan bular saňa, adam,
aýdyp, diýip ýörmeseň-de,
aýna bakyp siňe-siňe,
görseň özüň, görmeseň-de,
goý, ýigrenen, gorkan, ürken
golaýyňa gelmesin hiç,
ýalan-ýaşryk gowusyrap,
çykma ile ir ertir, giç,
geler özi geljekleriň,
gep-gürrüň däl, adam tanap,
gelmedikler, öz işleri,
barýar, belki, başga ýana.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024