Surat

Watan we sen

Idris Elbanyň äheňiunde

Gahar bilen giden, belki,
geler bir gün yza gaýdyp,
emma giden gülümsiräp,
dolanmazmyş eger-eger,
bilip seniň kimdigiňi,
görüp içiň, ýaşyrsaň-da,
ýapman uzak ýalan sözüň,
açgöz, bahyl üstesine,
talama sen doganlaryň,
dolananyň, alym gözi,
berim gözi bilen garap,
gaçyrma sen ogul-gyzyň,
gorag bolman, bolman watan,
gidýän däldir kast edilip,
galýan, belki, watan satan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024