Goşgudaky adam

Eger-de sen özüň görseň, gyzarsaň,
meniň goşgym seniň üçin däl, belki,
sebäbi men kimdigimi aňýaryn,
boýun alýan ýalňyşlarym ozalky,
ýene etjek bilip, bilmän, alaçsyz,
hemem olar hakda gürrüň etmekden
çekinip, utanyp duramok artyk,
özüm bilen gürleşýärin goşgymda,
pent edýärin, törpileýän özümi,
eger-de sen özüň görseň, gyzarsaň,
meniň goşgym seniň üçin, belki-de,
gowy bolar dönseň, özüňe barsaň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024