Ejizlik

Güýçli däldir, goý, kim bolsun, bolmasyn,
pikiriň, garaýşyň, düşünjäň üçin,
gara gazap bilen ýigrense, dursa,
açyk däl, arkaňdan, içiňden, daşdan,
ele ilen daşyn toplasa, ursa,
garyp iliň, naçar iliň içinde,
eneň, ataň gara günde öldürse,
dost-doganyň duşman etse, ýakyn däl,
golaýyňa gelmez ýaly hiç haçan,
güýçli däldir öji bilen ýaşaýan,
özi özün egsik eden aç-açan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024