Iň ajy hakykat

Nämeler bolmady dünýede, ilde,
nämeler bolmajak, seretseň, görseň,
düşünmeseň, gözüň ýumsaň başga gep,
ýöne belli, öňden gelýän kada bu,
parhy bolmaz Isa bolup dogulsaň,
çüý tapylar, agaç bolar elmydam,
bolar mydam sesin berýän, ýazgarýan,
ýüzüňe durýanlar, ölüm hökümin
çykarýanlar höwes bilen, işimiş,
Sokrat bolup, gözün açsaň milletiň,
awy berip, dökjek kän bor dişiňi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024