Esasy taktika

Sen özüňi goramaly göripden,
ýeriň ol ujunda bolsa-da göýdük,
agzy ýetse, gara başyň gemirjek,
ýa uzakdan çeýnejek kän, az bolmaz
eden işiň gömjek, tapylsa kepje,
gum sowurjak elin, dilin gaýgyrman,
alajyň ýok, goranmaly töhmetden,
iň esasy işiň gowşatman, durman.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024