Göribiň gözi

Basyp aşak içde dowlun,
şere garşy ýaş başyndan
baş galdyryp çykan ogly,
geçen gyzy otdan-suwdan,
bäşlek, üçlek ýüz müňleriň
arasyndan çykan, howly,
mülk edinmän, murty towly,
emeldaryň kürsüsini
satyn alyp oýnamadyk,
ahyrynda baýnamadyk,
ýedi ýerde kesti ýetjek,
ýeser bolman, iş edeni
garalamak üçin çykyp,
ýa ýaňsylan bolmak üçin,
köşeşdirmek üçin özüň,
kim bolmaly, bilmeýärin,
çykaran dek özüň gözüň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024