Öwrenilen gylyk

Eliň beren ildeşleriň,
gysganmadyk wagtyňy-da,
kömek eden gerek wagty,
aý, garyp-da, gylygy pes,
biraz puly bolsun diýen,
gowy aýlyk alsyn diýen,
adam ýaly bolsun diýen,
ömür ýaşan bir garny aç,
sähel eli giňän güni,
aýlyk alýan iş-pişesin
bir gapdala goýar, taşlar,
şuny nädip ýok etmeli,
diýip kelle döwüp başlar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024