Göreş meýdany

Göreş meýdanyna gelen,
giren ganly jeňe bilmän,
aňsat olja, aw awlaryn,
wagty geldi keýpiň diýip,
görer, biler, aňsat zat ýok,
öldi diýlen diri entek,
gülki bolan bütin dünýä,
içen bolup, ýalan entäp,
düşünmeseň oýna, çyna,
açyp gapyň bütin dünýä,
gülki eder seni entek.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023