Göreş meýdanyndaky göýdüklik

Käbirleri dikeleniň,
ýaralaryň bitip-bitmän,
ýene-de çykanyň ýola,
biliň guşap, çermäp goluň,
synananyň halamazlar,
iliň üçin gerek işe,
käte gaty gysyp dişiň,
dymmasyza dymyp, çydap,
çünki olar sen ýatyrkaň,
ysgynyňa gelip bilmän,
düşegiňden galyp bilmän,
ýolda ýeke bolandyrlar,
bilendirler özlerin han,
emma ýoluň dowam etseň,
öz-özlerin sanar bisan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024