Tentek üçin

Akmaklygy üçin onuň,
ýaltalygy üçin munuň,
okajak däl, oýlanjak däl,
ulanjak däl kellesini,
gürlän boljak üstesine,
samsyk saýyp seni, meni,
ýa keýp etjek, iki günlük
myhmanhana gelenmişin,
ýa başgalar etsin, garaş,
sen goşulma entek üçin,
başyň salyp etegiňe,
her öňýeten tentek üçin,
ýok, özi däl, çagasy däl,
sen-de töleg etseň bile,
ne sylagyň, ne ynamyň,
ne yhlasyň galar ile.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023