Ogurlanan ertir

Mümkin bolsa, depä çyksaň, düşmeseň,
diňe il däl, aglak bolup ýaradan,
döwlet näme, kanun näme seň üçin,
depele, basgyla, aýak astynda
ýurt däl diňe, belki, galdyň özüň-de,
çagalaryň galdy, gapysyn ýapyp,
öz giren jaýyňa gabap olary,
çykmaz ýaly etdiň gurup daşyndan,
goý, ynanma, diňe görip halky däl,
basyp aşak öz-özüňde başyndan,
adam bolup galmak ýolun ýok etdiň,
gorkýaň indi, gitmejek ýok, bu belli,
saňa ýaran ýarar senden soňka-da,
il başy däl, gelejegi egildi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023