Ýigrenç ýesirligi

Düýe çopan depelejek,
sessiz galsaň, düýe ýaly,
ata çykan, badyhowa,
gamçysyny gaýgyrjak däl,
itşynasy ýarjak, durjak
it edinjek dalap seni,
güjüklikden, bas diýende
basar ýaly basmalyny,
o birleri, niýeti ak,
sanap, aýryp asmalyny,
atjak, ýakjak galanyny,
sürgün etjek, çüwse bagty,
eli galam tutan haýyn,
dönük etjek beýlekini,
käsi ýazýar lakam bilen,
gybat edýär käsi pessaý,
beýlekisi ýüzün açyp,
ýigrenç alan için, daşyn,
nirä gitjek ilden gaçyp?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024